Nabídka dobrovolnictví

Partnerské organizace, kde lze plnit dobrovolnictví:

Diakonie Praha je projekt, který zahrnuje pomoc dobrovolníků při sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi s názvem „Služby pro rodinu a dítě“ a v Azylovém domě pro matky s dětmi Ezer. Tento projekt vznikl v roce 2009 jako podpůrný program k sociální službě. Naše služby využívají rodiny, které si již nevědí rady se svou situací a cítí, že potřebují pomoci. Dobrovolník dochází minimálně po dobu půl roku k dítěti, se kterým tráví volný čas a pomáhá mu připravit se do školy. Více informací o organizaci: www.diakonie.cz

Lata a jejich vrstevnický program Ve dvou se to lépe táhne je originální v tom, že v něm pracují jako dobrovolníci mladí lidé (ve věku 18 - 30 let), kteří se v něm dostávají do individuálního kontaktu s jen o něco málo mladšími klienty (13 - 26 let), jež se právě potýkají s nějakou životní obtíží. Více informací o organizaci: www.lata.cz 

YMCA nabízí čtyři místa pro anglicky mluvící rodilé mluvčí pro aktivity s dětmi od 2,5 do 6 let.

Pohoda umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Poskytujeme kvalitní sociální služby a usilujeme o to, aby lidé s mentálním postižením mohli žít plnohodnotným důstojným životem a řada z nich mohla žít samostatně pouze s přiměřenou mírou podpory. Více informací o organizaci: pohoda-help.cz

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Náplň praxe: zapojení do dobrovolnického programu, přímá práce s klienty (pravidelné trávení času s některým klientem nebo možnost vyzkoušení si různé druhy dobrovolnické práce a tím hlubší poznání cílů a metod organizace). Více informací o organizaci: www.asistence.org

Lékořice je psychosociální podpora pacientů, která se realizuje prostřednictvím dobrovolníků, kteří docházejí, jak na dětská oddělení, tak na oddělení pro dospělé. S dětmi si dobrovolníci hrají nebo se věnují výtvarným činnostem, na odděleních pro dospělé dobrovolník působí jako společník u lůžka. Dobrovolnictví v každé z nemocnic je možné na různých odděleních, dobrovolníci mají možnost se zúčastňovat jiných jednorázových akcí (Mikuláš, výtvarné dílny, hudební vystoupení, dobročinný bazar, dětský den aj). Více informací o organizaci: www.lekorice.com

Nová škola, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která už dvacet let podporuje sociálně znevýhodněné děti na jejich cestě za dosažením takového vzdělání, na které by dosáhly bez svého hendikepu. Nabízíme možnost zapojení do projektů: Rozlety (cílem projektu je snížit znevýhodnění zapojených dětí formou doučování) a Společně v knihovně (náplň práce: pomoc žákům okolních ZŠ s domácí přípravou a procvičování probírané látky). Více o organizaci: www.novaskolaops.cz

InBáze, z. s., jejímž posláním je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. InBáze nabízí migrantům sociální a psychoterapeutické poradenství, komunitní programy, poradenské služby pro rodiny s dětmi a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vedle toho InBáze pořádá množství akcí pro českou veřejnost (např. festival RefuFest, kurzy vaření, programy pro děti apod.). Více informací o organizaci: na www.inbaze.cz

Neposeda, z. ú. se zajímá o mezilidksé vztahy a prostředí, v kterém žijeme. Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. V Neposedovi usilují o to, aby se tu dalo také dobře žít. Nabízejí možnost spolupráce v programech pro sousedy (Jahodnice) a pro rodinu (Zastávka). Více informací o organizaci: neposeda.org

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. je organizací založenou rodiči mentálně a kombinovaně postižených dětí v r. 1969 s cílem prosazovat práva na kvalitní život. Účast dobrovolníků při sportování, společenské výchově, celoživotním vzdělávání s vycházkami, asistenci při pobytových akcích. Více informací o organizaci: www.spmp-praha.cz

Židovská obec v Praze 

Inovativní vzdělávání vzniká jako platforma pro nové, inovativní proudy ve vzdělávání. Naším cílem je zprostředkovávat pokud možno nezaujaté informace o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách. Více informací o organizaci: http://inovativnivzdelavani.cz/ 

ANO, ANO o.s. vzniklo jako občanské sdružení na jaře roku 2011. "Chceme spolupracovat  se všemi, kteří slova „možná ano“, „ale“, „asi ne“, „je to složité“, „to nepůjde“, nahrazují odpovědí „Ano, ano„, „ano, můžeme„, „to půjde“ a   úsměvem.  Chceme dělat věci jednoduše a s radostí. V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří,  že se vždy dá najít možnost,  jak pomoci." Momentálně se jedná o doučování děti z dětských domovů. Min.délka spolupráce je 1 rok. Více informací o organizaci: http://www.ano.g6.cz/ 

BUBEC, o.p.s. je nejen sochařské studio, ale i  kulturní a komunitní centrum v Praze-Řeporyjích, které přijímá dobrovolníky na pomoc při výtvarných kurzech a na organizaci festivalu umění ve veřejném prostoru s důrazem na architekturu a urbanismus. Více informací o organizaci: www.bubec.cz

Pragulic je sociální podnik, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti poznat a zažít svět lidí bez domova, a tím mění zažité stereotypy týkající se oblasti bezdomovectví. Více informací o organizaci: http://pragulic.cz/

META, o.p.s. je nezisková organizace podporující cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost se pak META snaží napomáhat rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více informací o organizaci: www.meta-ops.cz

Česká středoškolská unie je mladá studentská nezisková orgainzace tvořená výhradně středoškoláky. Pojmenovává problémy českého školství a navrhuje jejich řešení, pravidelně jednájí s ministerstvem školství a prostřednictvím kampaně Revoluce na střední se snaží o systémové změny. Více informací o organizaci: http://stredoskolskaunie.cz/

Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která si klade za cíl podpořit studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní. Jejich misí je otevřít jim dveře k sebepoznání a větší efektivitě, aby rostli jako lidé a dělali v životě to, co je bude naplňovat. V Rise and Shine získají studenti pevné základy v měkkých dovednostech, aby byli úspěšní a šťastní jak v osobním životě, tak pracovním. Více informací o organizaci: http://www.riseandshine.cz/

T. J. Sokol Praha Libeň - Tělovýchovná Jednota Sokol Libeň (Zenklova 37, Praha 8) je organizace se stoletou tradicí zaměřená na všestranný rozvoj dětí i dospělých. Pomoc dobrovolníka bychom ocenili v oddílu předškolních dětí, kam bychom chtěli přijímat i děti s hendikepem - např. porucha autistického spektra, ADHD, vývojovou dysfázií apod. Kontaktní osoba: Dana Cejpková, mobil: 606 551 223, e-mail: dana.cejpkova@sokol-liben.cz

Brno:

Persefona z. s. je organizace, jejímž posláním je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí a hledání způsobů jeho řešení. Dobrovolník se bude podílet na různorodých administrativních a organizačních činnostech souvisejících s působením organizace. Více informací o organizaci: www.persefona.cz

Moravskoslezský kraj:

Elim Opava o.p.s.

Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. je akreditovaným dobrovolnickým centrem. Působí v opavském, bruntálském a vítkovském regionu. Jejich posláním a cílem je motivovat, realizovat, rozvíjet a podporovat zájem o dobrovolnickou činnost. Dobrovolnictví se věnují už od roku 2002 a za tu dobu získali mnoho zkušeností. V rámci dobrovolnictví je v rámci této organizace možné docházet za seniory, doučovat děti nebo být jejich velkými kamarády, navštěvovat handicapované nebo se účastnit jednorázových akcí (např. Joy run, Opavská míle, Hradecký slunovrat atd.). Požadavky na dobrovolníka: trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, absolvování psychologických testů a minimální doba působení 3 měsíce. Více informací na http://elimopava.cz/ , email: dobrovolnici@elimopava.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociálních služeb a služeb na ně navazujících. Pro spolupráci s organizací Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu bychom největší míru realizace dobrovolníků spatřovali v aktivitě doučování dětí v pěstounské péči v rámci střediska Náhradní rodinné péče. Více informací o organizaci: www.css-ostrava.cz

Zlín:

14|15 BAŤŮV INSTITUT je integrované kulturní centrum jako živý organizmus v nově se utvářející městské „city“. Centrum  uchovává, prezentuje a rozšiřuje ojedinělé kulturní dědictví regionu jako inspiraci pro lidskou kreativitu v nejširším slova smyslu.

Kladno:

Halda z.s. je organizace, jejiž vedlejším zaměřením je vydávat knihy spojené s životními osudy kladenských osboností  a zajímavosti z historie a současnosti města. Pořádá také literární večery, naučné vycházky, vědecké besedy Science Café a stojí za správou webu o historii Kladna. Více informací o organizaci: http://www.haldaknih.cz/

Český svaz ochránců přírody je základní organizací celostátně působícího Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz), který se zabývá ochranou přírody, krajiny a kulturních památek. V Kladně svaz pečuje o areál Hradiště Libušín, kde také sídlí. Více informací o organizaci: http://www.csopkladensko.cz/

Informační centrum pro mládež Kladno poskytuje bezplatnou poradenskou službu pro mladé lidi do 30 let a pracovníkům s mládeží, a to v oblasti vzdělávání, cestování, práce, trávení volného času u nás i v zahraničí. Více informací o organizaci: http://www.icm-kladno.cz/

Labyrint - středisko volného času vzdělávání a služeb je státní školské zařízení, jehož hlavní činností je pořádání rekreačních a výchovně vzdělávacích aktivit ve volném čase pro všechny věkové kategorie. Labyrint nabízí  širokou škálu pravidelné zájmové činnosti v nejrůznějších volnočasových aktivitách počínaje sportem a turistikou, přes umělecké aktivity, až po společenskovědní a technické obory, které se uskutečňují formou kroužků a klubů. Více informací o organizaci: http://www.labyrint-svc.cz/

 

Celá ČR:

Sázíme stromy z.ú. je nezisková organizace s celorepublikovou působností. Náš tým dobrovolníků zazeleňuje nová místa všude tam, kde to má smysl. Posláním Sázíme stromy z.ú. je ukazát lidem, že jednoduchým způsobem lze pro přírodu udělat mnoho dobrého. První krok na této cestě může být právě zasadit strom. Pokud se rozhodneš pro dobrovolnictví v naší neziskovce naučíš řídit vlastní projekt a naučíš se toho také spoustu o stromech. Co to obnáší? Oslovování obcí a firem, zajištění místa k výsadbě a sazebního materiálu a  koordinace dobrovolníků a samotného dne výsadby. Zapoj se už tento podzim na našich sázeních! Více informací na: www.sazimestromy.cz

Informační centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou poskytuje informace  z oblasti vzdělávání, volného času, práce, cestování aj. Nabízí také řadu zajímavých služeb, poradenství, vstřícný personál  a příjemné prostory. V ICM můžete pomoci na akcích a aktivitách pro teenagery a veřejnost. Více informaci o organizaci: http://www.icmlomnice.cz/ V případě zájmu kontaktuje: Petr Šimůnek – vedoucí ICM – simunek@lomnicenadpopelkou.cz

SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou nabízí vedení zájmových kroužků, pomoc na akcích a aktivitách pro teenagery a veřejnost, hlídání dětí v klubu ULITA – v případě zájmu kontaktujte: Mgr. Jana Šimůnková – simunkova@svclomnice.cz  Více informaci o organizaci: www.svclomnice.cz

Národní kronika je společným projektem Nadace Charty 77/Senzační senioři a Národního muzea. Má smělou ambici stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají možná jen osobní nebo místní význam, ale přece jenom ukazují dobu a souvislosti svého vzniku. Dále chce uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení a pobavení současníků. Vzniká tak významný doplněk "velkých" dějin, který v budoucnu nejenom historikům umožní do hloubky zachytit současnou dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel informací o době nedávno minulé.V rámci dobrovolnictví v Národní kronice byste pomáhali se zaznamenáváním příspěvků a posléze s jejich ukládáním na www.narodnikronika.cz. Požadavky na dobrovolníka jsou dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování, schopnost pracovat se seniory a základní znalost práce na počítači. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Kateřinu Sodomkovou - katerina.sodomkova@bariery.cz. Více informací o projektu se dočtete také na www.sensen.cz

Podívej se na naše videa

DofE na YouTube

Podpoř dobrou věc

I vy můžete přispět k tomu, aby mladí lidé odhalili svůj potenciál a přistoupili ke svému životu aktivně.

Zůstaň v obraze

Národní kancelář programu vám může každý měsíc zasílat tipy a novinky.

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Vyplňte prosím alespoň pole označené hvězdičkou ( * ). Děkujeme

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací