Expediční školení programu DofE - listopad 2019

Toto školení je určeno pro zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic, což je jedna ze základních sekcí programu DofE. Zájemce o tyto funkce by měl mít znalost práce s mapou a orientace v terénu, měl by to být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat.

Školitel expedice je schopen připravit skupinu účastníků na bezpečné absolvování dobrodružné expedice. Školitel expedice může být totožná osoba s vedoucím skupiny.

Hodnotitel expedic nestranně hodnotí činnost účastníků během expedice a zapisuje její výsledek do účastnické knížky.

Absolvent školení získá mezinárodně uznávaný certifikát a je schopen připravit skupinu mladých lidí ve věku 14 – 25 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DofE. Formát a délka školení však neumožňuje předat účastníkům také expediční dovednosti (práce s buzolou, mapou, orientace, vaření v přírodě apod.), je tedy nutné, aby účastník školení tyto dovednosti už měl, případně je následně dostudoval.

Cílová skupina: učitelé, pedagogové volného času, dobrovolníci, rodiče

Forma: seminární

Přihlašování na tento termín probíhá do 13. 11. 2019 prostřednictvím elektronického formuláře níže na této stránce.

Podmínky účasti:

  • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení.
  • Účastníci školení si sami zajistí zdravotní pojištění na dobu trvání školení.
  • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby školení, sdílením jejich kontaktů s ostatními účastníky a s publikováním fotografii ze školení na www.dofe.cz a v tisku.
  • Certifikát ze školení je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud proškolený pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jinou školu/organizaci, pokud má tato s národní kanceláří programu podepsanou Smlouvu o spolupráci nutnou k poskytování programu.
  • Účast zástupců organizace na základním a expedičním školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Poplatky

  • Účast na školení je podmíněna jednorazovým poplatkem ve výši 200 Kč (platí se na místě v hotovosti).
  • V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek ve výši 500 Kč.

Národní kancelář programu si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu.