Stojím při Tobě

Stojím při Tobě

 

“Stojím při Tobě“

Speciální „buddy“ program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (dále DofE) na podporu integrace dětí a mladých lidí z Ukrajiny v České republice, na Slovensku a v Rumunsku

ČEMU SPOLEČNĚ ČELÍME

Dopady ruské invaze na děti a mladé lidi na Ukrajině jsou katastrofální. Podle OSN více než 6 milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy, z toho jsou přes 2 miliony dětí a mladých lidí, kteří jsou mimo domov, ztracení a zranitelní.

Zatímco mnohé partnerské organizace poskytují okamžitou humanitární pomoc – a patří mezi ně také mnoho účastníků a dobrovolníků DofE – DofE se chce zaměřit na dlouhodobou pomoc s minimálním horizontem 2-3 roky s dopady na jednotlivce i celé rodiny, na jejich mentální zdraví a wellbeing.

NAŠE VIZE

Naší vizí je, aby každý mladý Ukrajinec či Ukrajinka ve věku 13-24 let dostal v České republice naši dlouhodobou podporu. Chceme, aby pokračoval ve svých studiích, rozvíjel své zájmy a mohl se připravovat na práci a budoucí život, ať už v České republice nebo kdekoli jinde.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. META, ČOSIV, Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, MŠMT) pracujeme na jedinečném integračním programu, který díky širokému DofE rámci neformálního vzdělávání a učení poskytne jednoduchý nástroj na integraci mladých. Vytvoříme agilní a strukturovaný „buddy“ program, cílící primárně na děti a mladé lidi z Ukrajiny, který bude přenositelný pro integraci jakékoliv znevýhodněné skupiny. Ze zkušenosti s DofE programem z celého světa víme, že DofE aktivizuje děti a mladé skrze smysluplné aktivity a dává jim pocit sounáležitosti, fyzické i duševní pohody, posiluje jejich odhodlání a samostatnost.

Věříme, že tento model může pomoci s rychlou a účinnou adaptací dětí a mladých lidí z Ukrajiny od školního roku 2022/2023 a dále. 

POPIS ORGANIZACE A PROČ MÁME ŠANCI INTERGRACI VYŘEŠIT

Naše organizace má širokou působnost a unikátní infrastrukturu ve všech třech zemích. V České republice působíme nyní ve více než 300 školách, spolupracujeme s více než 1 200 učiteli a pracovníky s mládeží (ve všech 3 zemích přes 2 900 dospělých) a ve všech 3 zemích máme ročně více než 10 000 účastníků ve věku 13-24 let, z toho přes 5 000 v ČR. Působíme ve všech krajích ČR a v široké škále škol a vzdělávacích institucích různého zaměření. Máme unikátní mezinárodně akreditované metodické materiály a vzdělávací systém, včetně interaktivních celoročních školení a moderní aplikaci na monitoring aktivit zapojených žáků a studentů, kterou vyvíjíme přímo v ČR. Díky tomu máme vysokou expertizu pro realizaci a implementaci podobného nesnadného projektu.

Realizujeme učení klíčových kompetencí zážitkovou formou, snižujeme nerovnosti mezi dětmi a mladými lidmi a rozvíjíme komplexně osobnost mladého člověka, posilujeme jeho wellbeing, výdrž, odhodlání, samostatnost a společenskou sounáležitost. Organizace patří mezi tzv. Big Six mládežnických organizací a organizací neformálního vzdělávání a učení vedle skautského hnutí, YMCA, YWCA, Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Jsme připraveni zapojit síť škol, vedoucích, učitelů a dobrovolníků a mladých lidí, abychom podpořili děti a mladé lidi z Ukrajiny, usnadnili komunikaci a zmírnili zásadně dopad války na ně, včetně pomoci s jejich dlouhodobou integrací do škol, komunit a společnosti. Organizace zaměstnává 20 kmenových zaměstnanců (15 FTEs) a přes 30 dalších spolupracovníků např. školitelů, ambasadorů programu, expertů na outdoor a expedice apod.

POPIS PROJEKTU

  • CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

„Každý mladý Ukrajinec či Ukrajinka musí být podpořen, aby mohl pokračovat ve svých studiích a připravoval se na práci a budoucí život, ať již zpět na Ukrajině nebo v jiných zemích. Náš cíl je mobilizovat dostatečné zdroje, aby nikdo nezůstal stát stranou!“

Primární cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku 13-24 let z Ukrajiny, kteří opustili své domovy kvůli válce a uprchli do České republiky a dalších evropských zemí.

Dle dat MŠMT víme, že je v současnosti v České republice přes 122 tisíc dětí z Ukrajiny, z toho 67 tisíc ve věkové skupině od 6 do 15 let a téměř 22 tisíc ve věkové skupině od 15 do 18 let.

Děti a mladí lidé z Ukrajiny v ČR

Počet

děti 6–15 let

67 000

děti a mladí lidé 15–18 let

22 000

mladí lidé 18–24 let

33 000

Celkem (zdroj: MŠMT, kraje atd.)

122 000

Tato čísla se můžou měnit v důsledku pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Je nezbytné integrovat mladé lidi do společnosti s důrazem na věkovou skupinu 13-19 let, tedy v dospívajícím věku, abychom snížili dopady na jejich mentální zdraví a wellbeing. (pozn.: Obecně není zcela jasné, kolik dětí a mladých lidí se od školního roku 2022/23 přihlásí k docházce na ZŠ a výuce na SŠ. Zejména data SŠ nejsou statisticky zjistitelná ani na úrovni krajů. Pracujeme tedy s kvalifikovaným odhadem, založeným na informacích od našeho týmu v regionech, škol a zřizovatelů, tedy krajů, případně měst.)

Za pomoci učitelů a vedoucích na vybraných školách (není podmínkou, aby poskytovaly program DofE), které proškolíme a metodicky podpoříme, propojíme ukrajinské studenty s účastníky programu DofE a dalšími žáky a studenty, kteří se pohybují ve věkové skupině 13-24 let. Společně se následně zapojí do rámce rozvojových aktivit v pohybu, rozvoje dovednosti, dobrovolnictví a v přípravě na expedici. Vše pod dohledem proškoleného učitele, vychovatele či pracovníka s mládeží.

  • NÁVRH NAŠÍ POMOCI + PŘÍNOSY A DOPADY

STOJÍM PŘI TOBĚ je speciální “buddy” program pro integraci dětí a mladých lidí z Ukrajiny ve spolupráci s dalšími zeměmi a partnerskými organizacemi, který využívá ověřené principy a nástroje programu DofE a další metodické materiály partnerských organizací. připravován tak, aby mohl být co nejdříve implementován a široce poskytován ve všech školách v průběhu několika let, během nichž se děti a mladí lidé budou usazovat v České republice a dalších zemích.

Celý projekt je realizován pod záštitou MŠMT. Počítáme s aktivní spoluprací s příslušnými odbory MŠMT, NPI a dalších krajských a regionálních institucích. Program bude také realizován pod záštitou a s pomocí organizace UNICEF (probíhají finální jednání), která iniciativu částečně zaštítí finančně a také logisticky, metodicky i organizačně a pomůže s přenesením iniciativy do dalších zemí.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu má v ČR uzavřeno 13 memorand o spolupráci s 11 kraji a městy Prahou a Brnem. Všichni byli již o návrhu projektu skrze náměstky či radní pro školství informováni. Prozatímní zpětná vazba od poloviny z nich je vysoce pozitivní. Radní pro školství i náměstci oceňují komplexnost a dlouhodobost celé iniciativy, stejně jako možnost přenést ji na další vrstvy žáků, studentů a mladých lidí.